airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax
om os test

Miljøstyrelsen for Råstofområdet 

Den 1. januar 2013 blev Miljøstyrelsen for Råstofområdet oprettet som dén myndighed, der regulerer aktiviteter vedrørende mineraler og miljø. Styrelsen har ansvaret for at regulere alle trin i processen fra udvinding til slutbrug af mineraler. Styrelsens opgave er at sikre, at der træffes de nødvendige tiltag for at forebygge og reducere forurening i forbindelse med disse aktiviteter. Dette sker ud fra principper om anvendelse af den bedste tilgængelige teknologi (BAT) og den bedste miljøpraksis (BEP), så natur, miljø og klima beskyttes ud fra internationale standarder. Et eksempel herpå kan bl.a. være at udledningen af potentielt miljøskadelige stoffer begrænses så meget som muligt ved rensning af spildevandet, og/eller ved vilkår om mængden af anvendelse af stoffer og krav om nedbrydeligheden af stofferne. Selskabet skal altså overholde regler for udledninger til vandmiljøet og emissioner til luftmiljøet, miljøkvalitetskriterier og regler for støj og støv. Se faktaboks for yderligere information.

Miljøstyrelsen for Råstofområdet har gennem Inatsisartutlov om mineralaktiviteter (Mineloven) bemyndigelse til at træffe afgørelser og fastsætte vilkår på miljøområdet i forbindelse med mineralaktiviteter. Mineloven og de tilhørende regelsæt fastlægger retningslinjerne for, hvordan råstofaktiviteter skal gennemføres i Grønland. Disse regler indeholder bestemmelser om miljøbeskyttelse, krav til tilladelser, regulering og monitering. Miljøstyrelsen bidrager til at sikre, at alle råstofaktiviteter overholder gældende lovmæssige krav og fremmer brugen af Bedst Tilgængelige Teknologi (BAT) og Bedste Miljøpraksis (BEP) i størst muligt omfang. 

For at sikre mindst mulig miljøpåvirkning og at mineralaktiviteter foregår på en miljømæssigt forsvarlig måde, etablerer Miljøstyrelsen for Råstofområdet tætte samarbejdsrelationer med myndigheder, rettighedshavere og uafhængige videnskabelige institutioner. Dette samarbejde omfatter tilsyn, regulering, monitering og håndhævelse af miljømæssige standarder i alle faser af råstofaktiviteter.

Miljøstyrelsen for Råstofområdets videnskabelige rådgivere
Grønlands Naturinstitut og DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi er uafhængige videnskabelige institutioner og rådgivere for Miljøstyrelsen for Råstofområdet. Grønlands Naturinstitut og DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi udfører videnskabelige undersøgelser, indsamler data og formidler faglige vurderinger til Miljøstyrelsen for Råstofområdet. Disse vurderinger danner grundlag for Miljøstyrelsen for Råstofområdets afgørelser om regulering og tilsyn i forbindelse med forundersøgelser, efterforskning, udnyttelse, minenedlukning og udarbejdelse af retningslinjer. Samarbejdet med Grønlands Naturinstitut og DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi bidrager desuden til belysningen og implementering af bedste tilgængelige teknologier og bedste miljøpraksisser samt direkte, afledte og kumulative miljøpåvirkninger og afbødende foranstaltninger.
Miljøstyrelsen for Råstofområdet baserer altså afgørelser på baggrund af evidensbaseret viden og overvågning med det formål at forstå konsekvenserne af råstofaktiviteter og fremme anvendelsen af den bedst tilgængelige teknologi og bedste miljøpraksis. 
Miljøstyrelsen for Råstofområdet samarbejder også med Miljø- og Beredskabsafdelingen og Natur- og Selvforsyningsafdelingen i Departementet for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø, og med Råstofstyrelsen. Samarbejdet bidrager til at sikre fokus på beskyttelse af miljø og natur samt at fremme samfundsudviklingen på et videnskabeligt og bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets livsvilkår og med målet om at bevare dyre- og plantelivet. Desuden forankres de miljømæssige kompetencer inden for råstofmyndighedens område i det faglige fællesskab med den almindelige miljømyndighed.

Borgere
Det er af høj prioritet at sikre, at alle borgere er informerede og har mulighed for at bidrage med viden og information. Centralt for Miljøstyrelsen for Råstofområdet er formidling af vigtig information vedrørende miljøpåvirkninger og regulering inden for råstofsektoren. Denne information skal være tilgængelig og forståelig for offentligheden. Borgerinddragelse er et vigtigt aspekt i denne sammenhæng, og afgørende for at forstå og håndtere lokale problemstillinger på miljøområdet. Derfor opfordrer Miljøstyrelsen for Råstofområdet aktivt borgere til at dele deres viden og bekymringer, så vi kan skabe mere informerede og afbalancerede beslutninger.
Gennemsigtighed og åben samt gensidig og inddragende kommunikation med borgere er afgørende for at etablere et solidt og velinformeret beslutningsgrundlag, der bygger på den seneste viden om miljøforhold. Miljøstyrelsen prioriterer informationsudveksling med offentligheden, særligt med de lokalsamfund, der påvirkes af råstofaktiviteter. Dette inkluderer skabelsen af adgang for borgere til deling af information og deltagelse i borgermøder samt hensyntagen til lokale interesser på miljøområdet.
Her på hjemmesiden vil du kunne finde information, om hvornår og hvordan borgere kan være involverede i natur-, miljø- og klimabeskyttelse i forbindelse med råstofaktiviteter. Du kan blandt andet læse mere om borgermøder under Vurdering af Virkninger på Miljøet (LINK) og borgerinddragelse under feltet Borgerinddragelse (LINKS). Du kan finde rapporter, hvidbøger, baggrundsmateriale m.m. her (LINK).
Ønsker du at kontakte Miljøstyrelsen for Råstofområdet kan du skrive til eamra@nanoq.gl eller ringe (+299) 34 50 00.

Råstofsektoren
Miljøstyrelsen vægter et åbent og givende samarbejde med rettighedshavere inden for råstofområdet for at sikre anvendelsen af bedste tilgængelige teknologier og bedste miljøpraksis. Miljøstyrelsen for Råstofområdets primære opgaver inkluderer at være tilgængelige og åbne for spørgsmål, dialog og partnerskab vedrørende miljømæssige forhold og regulatoriske spørgsmål. Miljøstyrelsen for Råstofområdet arbejder aktivt på at stille viden, information og ressourcer til rådighed for rettighedshavere, herunder adgang til dokumentation vedrørende miljøforhold, miljømæssige krav samt bedste tilgængelige teknologier og bedste miljøpraksis inden for råstofområdet.
Ved ansøgning om udnyttelse af mineralforekomster i Grønland, skal der udarbejdes en vurdering af mulige virkninger på miljøet (VVM). Retningslinjerne for en VVM kan du se her (indsæt link til VVM retningslinjer på de respektive sprog).
Hvis du som borger eller som selskab, ønsker at søge en tilladelse i henhold til mineloven, skal du søge hos Råstofstyrelsen. Du kan klikke på linket govmin.gl. Råstofstyrelsen koordinerer behandlingen af ansøgninger mv. med Miljøstyrelsen for Råstofområdet.

Samarbejdsaftaler
Aftale mellem Naalakkersuisoq for Miljø og Uddannelses- og Forskningsministeren vedrørende rådgivning og anden opgavevaretagelse på råstofområdet 2020-2024 (December 2019) (indsæt link til aftale på de respektive sprog –hidtil har filerne været hostet direkte på naal.gl)
Samarbejdsaftale mellem Miljøstyrelsen for Råstofområdet og DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet om rådgivning og anden opgavevaretagelse (December 2019) (indsæt link til aftale på de respektive sprog –hidtil har filerne været hostet direkte på naal.gl)
Aftale mellem Grønlands Naturinstitut, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi og Miljøstyrelsen for Råstofområdet om fælles miljørådgivning til Miljøstyrelsen for Råstofområdet i perioden 2020-2024, herunder plan for organisering af arbejdet og overførsel af opgaver til Grønlands Naturinstitut fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi (September 2021) (indsæt link til aftale på de respektive sprog –hidtil har filerne været hostet direkte på naal.gl)
Rammeaftale om rådgivning angående miljømæssige forhold mellem Miljøstyrelsen for Råstofområdet og De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) (Februar 2020) (indsæt link til aftale på de respektive sprog –hidtil har filerne været hostet direkte 

BAT og BEP er to principper, som Grønland ved tilslutningen til OSPAR-konventionen er forpligtet til at følge. OSPAR er en konvention, der beskytter det marine miljø i det nordøstlige Atlanterhav, ospar.org.

BAT er de bedste tilgængelige tekniske løsninger, best available practices. Det er en betegnelse for seneste udvikling på det tekniske område inden for processer, anlæg og driftsmetoder, som begrænser udledninger og mængden af affald.

BEP er de bedste miljømæssige løsninger, best environmental practices. Det er en betegnelse for anvendelsen af de mest hensigtsmæssige kombinationer af kontrolforanstaltninger og -strategier for at begrænse miljøpåvirkninger.

Både BAT og BEP er dynamiske og udvikler sig i takt med, at ny viden opstår og ny teknologi udvikles.