airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax
Om Miljøstyrelsen for Råstofområdet

Miljøstyrelsen for Råstofområdets arbejde 

Miljøstyrelsen for Råstofområdet blev etableret den 1. januar 2013 som den centrale administrative instans, der regulerer mineralaktiviteter på miljøområdet.

Miljøstyrelsen for Råstofområdet varetager og regulerer mineralaktiviteter hele vejen igennem en mineralaktivitets livscyklus og skal i sin vurdering sikre, at nødvendige foranstaltninger for at forebygge og begrænse forurening er truffet. Dette sker ud fra principper om anvendelse af den bedste tilgængelige teknologi (BAT) og den bedste miljøpraksis (BEP), så natur, miljø og klima beskyttes ud fra internationale standarder. Et eksempel herpå kan bl.a. være at udledningen af potentielt miljøskadelige stoffer begrænses så meget som muligt ved rensning af spildevandet, og/eller ved vilkår om mængden af anvendelse af stoffer og krav om nedbrydeligheden af stofferne. Selskabet skal altså overholde regler for udledninger til vandmiljøet og emissioner til luftmiljøet, miljøkvalitetskriterier og regler for støj og støv. Se tillige faktaboks for yderligere information.

(Faktaboks) Bedst Tilgængelige Teknologi (BAT) og Bedste Miljøpraksis (BEP)

BAT og BEP er to principper, som Grønland ved tilslutningen til OSPAR-konventionen er forpligtet til at følge.

BAT er de bedste tilgængelige tekniske løsninger, best available practices. Det er en betegnelse for seneste udvikling, state of the art, på det tekniske område inden for processer, anlæg og driftsmetoder, som begrænser udledninger og mængden af affald.

BEP er de bedste miljømæssige løsninger, best environmental practices. Det er en betegnelse for anvendelsen af de mest hensigtsmæssige kombinationer af kontrolforanstaltninger og -strategier for at begrænse miljøpåvirkninger.

Både BAT og BEP er dynamiske og udvikler sig i takt med, at ny viden opstår og ny teknologi udvikles.

Miljøstyrelsen for Råstofområdet har gennem Inatsisartutlov om mineralaktiviteter (mineloven) (LINK TIL MINELOVEN) bemyndigelse til at træffe afgørelser og fastsætte vilkår på miljøområdet i forbindelse med mineralaktiviteter. Mineloven og de tilhørende regelsæt fastlægger retningslinjerne for, hvordan råstofaktiviteter skal gennemføres i Grønland. Disse regler indeholder bestemmelser om miljøbeskyttelse, krav til tilladelser, regulering og monitering. Miljøstyrelsen bidrager til at sikre, at alle råstofaktiviteter overholder gældende lovmæssige krav og fremmer brugen af Bedst Tilgængelige Teknologi (BAT) og Bedste Miljøpraksis (BEP) i størst muligt omfang. 
For at sikre mindst mulig miljøpåvirkning og at mineralaktiviteter foregår på en miljømæssigt forsvarlig måde, etablerer Miljøstyrelsen tætte samarbejdsrelationer med myndigheder, rettighedshavere og uafhængige videnskabelige institutioner. Dette samarbejde omfatter tilsyn, regulering, monitering og håndhævelse af miljømæssige standarder i alle faser af råstofaktiviteter.

Miljøstyrelsen for Råstofområdets videnskabelige rådgivere

Grønlands Naturinstitut og DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet LINKS er uafhængige videnskabelige institutioner og rådgivere for Miljøstyrelsen for Råstofområdet. Grønlands Naturinstitut og DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi udfører videnskabelige undersøgelser, indsamler data og formidler faglige vurderinger til Miljøstyrelsen for Råstofområdet. Disse vurderinger danner grundlag for Miljøstyrelsen for Råstofområdets afgørelser om regulering og tilsyn i forbindelse med forundersøgelser, efterforskning, udnyttelse, minenedlukning og udarbejdelse af retningslinjer. Samarbejdet med Grønlands Naturinstitut og DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi bidrager desuden til belysningen og implementering af bedste tilgængelige teknologier og bedste miljøpraksisser samt direkte, afledte og kumulative miljøpåvirkninger og afbødende foranstaltninger.

Miljøstyrelsen for Råstofområdet baserer altså afgørelser på baggrund af evidensbaseret viden og overvågning med det formål at forstå konsekvenserne af råstofaktiviteter og fremme anvendelsen af den bedst tilgængelige teknologi og bedste miljøpraksis. 

Miljøstyrelsen for Råstofområdet samarbejder også med Miljø- og Beredskabsafdelingen og Natur- og Selvforsyningsafdelingen i Departementet for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø, og med Råstofstyrelsen. Samarbejdet bidrager til at sikre fokus på beskyttelse af miljø og natur samt at fremme samfundsudviklingen på et videnskabeligt og bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets livsvilkår og med målet om at bevare dyre- og plantelivet. Desuden forankres de miljømæssige kompetencer inden for råstofmyndighedens område i det faglige fællesskab med den almindelige miljømyndighed.

Borgere

Det er af høj prioritet at sikre, at alle borgere er informerede og har mulighed for at bidrage med viden og information. Centralt for Miljøstyrelsen for Råstofområdet er formidling af vigtig information vedrørende miljøpåvirkninger og regulering inden for råstofsektoren. Denne information skal være tilgængelig og forståelig for offentligheden. Borgerinddragelse er et vigtigt aspekt i denne sammenhæng, og afgørende for at forstå og håndtere lokale problemstillinger på miljøområdet. Derfor opfordrer Miljøstyrelsen for Råstofområdet aktivt borgere til at dele deres viden og bekymringer, så vi kan skabe mere informerede og afbalancerede beslutninger.

Gennemsigtighed og åben samt gensidig og inddragende kommunikation med borgere er afgørende for at etablere et solidt og velinformeret beslutningsgrundlag, der bygger på den seneste viden om miljøforhold. Miljøstyrelsen prioriterer informationsudveksling med offentligheden, særligt med de lokalsamfund, der påvirkes af råstofaktiviteter. Dette inkluderer skabelsen af adgang for borgere til deling af information og deltagelse i borgermøder samt hensyntagen til lokale interesser på miljøområdet.

Her på hjemmesiden vil du kunne finde information, om hvornår og hvordan borgere kan være involverede i natur-, miljø- og klimabeskyttelse i forbindelse med råstofaktiviteter. Du kan blandt andet læse mere om borgermøder under Vurdering af Virkninger på Miljøet (LINK) og borgerinddragelse under feltet Borgerinddragelse (LINKS). Du kan finde rapporter, hvidbøger, baggrundsmateriale m.m. her (LINK).

Ønsker du at kontakte Miljøstyrelsen for Råstofområdet kan du skrive til eamra@nanoq.gl eller ringe 34 50 00

Råstofsektoren

Miljøstyrelsen vægter et åbent og givende samarbejde med rettighedshavere inden for råstofområdet for at sikre anvendelsen af bedste tilgængelige teknologier og bedste miljøpraksis. Miljøstyrelsen for Råstofområdets primære opgaver inkluderer at være tilgængelige og åbne for spørgsmål, dialog og partnerskab vedrørende miljømæssige forhold og regulatoriske spørgsmål. Miljøstyrelsen for Råstofområdet arbejder aktivt på at stille viden, information og ressourcer til rådighed for rettighedshavere, herunder adgang til dokumentation vedrørende miljøforhold, miljømæssige krav samt bedste tilgængelige teknologier og bedste miljøpraksis inden for råstofområdet.

Ved ansøgning om udnyttelse af mineralforekomster i Grønland, skal der udarbejdes en vurdering af mulige virkninger på miljøet (VVM). Retningslinjerne for en VVM kan du se her (indsæt link til VVM retningslinjer på de respektive sprog –hidtil har filerne været hostet direkte på naal.gl).

Hvis du som borger eller som selskab, ønsker at søge en tilladelse i henhold til mineloven, skal du søge hos Råstofstyrelsen. Råstofstyrelsen (BEMÆRK, nyt link) koordinerer behandlingen af ansøgninger mv. med Miljøstyrelsen for Råstofområdet.