airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Retningslinjer for affaldshåndtering 

Generelle regler for midlertidige feltlejre omfatter midlertidige feltlejre med over 300 persondage om året og er et supplement til feltreglerne. For færre end 300 persondage henvises til ”Regler vedrørende feltarbejde og rapportering i forbindelse med råstoffer (ekskl. kulbrinte) i Grønland” (LINK). Retningslinjerne er udarbejdet efter principperne om anvendelse af bedste tilgængelige teknologi (BAT) og den bedste miljømæssige praksis (BEP) for håndtering af affald i feltlejre.

Etablering, drift og nedlukning af en midlertidig feltlejr skal altid ske med mindst mulig påvirkning af overfladearealer og det omgivende miljø. Feltlejrene skal holdes ryddelige og hygiejniske og alle produkter der anvendes i husholdning, køkken, sanitære faciliteter, vaskeri, m.m. skal være miljøvenlige og miljømærkede i det omfang produkterne er tilgængelige i Grønland. Når feltlejren afvikles, skal området genetableres ud fra de givne tilladelser og Råstofmyndighedens godkendelse af lejrens nedlukning.

Håndtering af spildevand fra madlavning, tøjvask, badning og latriner skal opfylde miljøkrav beskrevet i ”Retningslinjer for håndtering af affald fra midlertidige feltlejre” (LINK). Det gælder blandt andet at væsker, som indeholder miljøfarlige stoffer, skal opsamles og behandles som farligt affald. Det må altså ikke ledes ud med spildevandet. 

Udledning af spildevand til saltvand og ferskvand skal godkendes af MILJØSTYRELSEN FOR RÅSTOFOMRÅDET. Spildevand kan udledes til havet, hvis det sker under havoverfladen på steder, hvor opblanding og vandskifte sikrer en tilstrækkelig stor fortynding og spredning af spildevandet i havet. Udledning af spildevand til ferskvand skal godkendes for den specifikke feltlejr af MILJØSTYRELSEN FOR RÅSTOFOMRÅDET, og MILJØSTYRELSEN FOR RÅSTOFOMRÅDET kan kræve at kvaliteten af spildevandet overvåges. Udledning af spildevand til ferskvand skal overholde kriterier beskrevet i ”Retningslinjer for håndtering af affald fra midlertidige feltlejre”.

Installationer, såsom spildevandsrensningsanlæg, skal overholde EU-/US-standard og være CE-mærket eller tilsvarende.
Slam fra rensningsanlæg skal opbevares i tætte beholdere med låg og afleveres til en godkendt virksomhed for affaldssortering til endelig bortskaffelse/behandling. Slam kan alternativt udledes i havet, hvis det foregår under havoverfladen og på steder, hvor der er stor opblanding og vandskifte, som sikrer en stor fortynding og spredning af slammet. Altså på samme vis som med spildevand. Alle former for håndtering af slam skal godkendes af MILJØSTYRELSEN FOR RÅSTOFOMRÅDET.

Alt affald og olieprodukter skal håndteres forsvarligt og indleveres til godkendt virksomhed for bortskaffelse. Afbrænding af affald kræver godkendelse og monitering af MILJØSTYRELSEN FOR RÅSTOFOMRÅDET. Regler for håndtering af fast affald og olieprodukter indbefatter, at affald ikke må graves ned, henkastes og spredes i området, vandløb, søer eller havet. Madrester, rent træ og papir samt olie må afbrændes på stedet, hvis det er godkendt af MILJØSTYRELSEN FOR RÅSTOFOMRÅDET. Al afbrænding skal foregå kontrolleret og under overvågning. Madrester skal opbevares i flue-/dyresikre tætte beholdere med låg, indtil afbrænding eller flytning til et godkendt sted for affaldshåndtering. Olie eller olieholdigt materiale kan afbrændes eller opbevares i tætte beholdere med låg under tag og afleveres til en godkendt virksomhed for affaldssortering til endelig bortskaffelse/behandling.  

Al brændbart affald skal brændes af i forbrændingsanlæg. Forbrændingsanlæg skal opfylde alle krav for at blive godkendt i henhold gældende grønlandsk lovgivning og EU-lovgivning. Forbrændingsanlæg skal opfylde EU-/US-standarder og være certificerede. Forbrændingsanlæg skal godkendes for den specifikke feltlejr af MILJØSTYRELSEN FOR RÅSTOFOMRÅDET.
Forbrændingsanlæg skal drives, vedligeholdes og justeres, således at forbrændingen hele tiden er optimal. For at sikre en effektiv forbrænding, skal røggastemperatur være så høj som muligt og efterleve specifikationerne for det pågældende anlæg. Røgtemperaturen skal løbende kontrolleres. Som alternativ til afbrænding på stedet kan madaffald, rent træ og papirprodukter opbevares og transporteres ud af området til et eksisterende forbrændingsanlæg. Dette skal godkendes af MILJØSTYRELSEN FOR RÅSTOFOMRÅDET. Ved opbevaring og transport skal affald opbevares i flue-/dyresikrede tætte beholdere med låg, eller være presset sammen og indpakket i UV-stabiliseret PE (polyethylen). Miljøfarligt affald, som indeholder tungmetaller, giftigt materiale eller andre farlige stoffer, må ikke afbrændes i feltlejrområdet, men skal indleveres til en godkendt virksomhed for affaldssortering til endelig bortskaffelse/behandling. Aske og rester fra afbrænding skal behandles som miljøfarligt affald. Ved opbevaring og transport skal sådant affald opbevares i tætte beholdere med låg. 

Ikke brændbart materiale, herunder kasseret udstyr og tomme brændstofbeholdere, skal afleveres til en godkendt virksomhed for affaldssortering til endelig bortskaffelse eller genbrug.