airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Guide til deltagelse i VVM-høring 

høringsportalen bliver information om offentlige høringer offentliggjort. Her vil være relevant materiale tilgængeligt, som kan give indsigt i projektet, samt praktisk information om høringsmøder. 

I henhold til mineloven skal offentligheden som minimum høres i projektbeskrivelsesfasen, og når det endelige udkast til VVM-redegørelse foreligger. 

Varigheden af en forhøring til en projektbeskrivelse er 35 dage. Kommentarerne fra den offentlige forhøring skal behandles i de endelige projektbeskrivelsesdokumenter.

Varigheden af en høring til en VVM-redegørelse er 8 uger fra dagen for offentliggørelsen af VVM-redegørelsen og skal omfatte offentlige høringsmøder i byer og bosteder, der berøres af projektet. Hvis aktiviteterne geografisk skal udføres fjernt fra byer og bygder eller uden for den kommunale inddeling, beslutter Naalakkersuisut, i hvilke byer og bosteder der skal afholdes offentlige høringsmøder.

Naalakkersuisut indkalder til et offentligt høringsmøde mindst 14 kalenderdage før afholdelsen af høringsmødet. Indkaldelsen til et offentligt høringsmøde skal annonceres i lokale aviser og andre relevante offentlige og private medier. Naalakkersuisut udarbejder et referat for høringsmødet og offentliggør efterfølgende referatet. Naalakkersuisut skal sikre, at der på høringsmødet afsættes tid og gives adgang til, at deltagerne ved mødet kan stille spørgsmål, komme med kommentarer, drøfte projektet og oplæse erklæringer om projektet. Det er Naalakkersuisut, der udpeger en mødeleder for høringsmødet.

Mineselskabet skal efter høringsmøder udarbejde en hvidbog med alle spørgsmål og kommentarer fra offentligheden til projektet. Hvidbogen er et dokument, der indeholder de indkomne høringssvar og bemærkninger under høringsmøderne eller et resumé heraf, kommentarer fra selskabet til disse svar, en beskrivelse af hvordan kommentarerne vil blive behandlet i den endelige VVM-redegørelse, eller en begrundelse for, hvorfor de ikke vil blive behandlet. Hvidbogen skal udarbejdes i en skabelon fremsendt af Miljøstyrelsen for Råstofområdet, som giver Miljøstyrelsen for Råstofområdet og dens videnskabelige rådgivere mulighed for at indarbejde deres bemærkninger. Hvidbogen inklusive kommentarer og en beskrivelse af, hvordan disse er blevet behandlet, skal indgå i den endelige version af VVM-udkastet, f.eks. som et bilag. Efter den offentlige høring skal VVM-redegørelsen revideres, og der skal udarbejdes en endelig version med henblik på Naalakkersuisuts godkendelse af VVM-redegørelsen.

Oversigt:

  • 35 dages forhøring af projektbeskrivelse
  • 14 dage før høringsmøder i byer og bosteeder indkalder Naalakkersuisut til møderne
  • 8 ugers høring i byer og bosteder af VVM-redegørelse fra dagen for offentliggørelsen
  • Offentlig høring af hvidbog med kommentarer fra høringsmøder
  • Eventuel redigering af VVM-redegørelse på baggrund af kommentarer i hvidbog
  • VVM-redegørelse sendes til godkendelse hos Naalakkersuisut